GIF Animation@Zatsuryu

東京喰種

第2話 孵化

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)
第2話 イリヤ×イリヤ

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)

第2話 イリヤ×イリヤ

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)
第2話 イリヤ×イリヤ

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)

第2話 イリヤ×イリヤ

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)
第2話 イリヤ×イリヤ射殺す百頭?

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)

第2話 イリヤ×イリヤ
射殺す百頭?

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)
第2話 イリヤ×イリヤ

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)

第2話 イリヤ×イリヤ

プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!(2wei!)

第2話 イリヤ×イリヤ